Početna | Projekti | Reorganizacija sudova za prekršaje
Sarajevo, 19.12.2014.
Stranica: 
 od 29
Kliknite ukoliko želite da uključite/isključite podjelu dokumenta na stranice Kliknite ukoliko želite da odštampate dokument Kliknite ukoliko želite da pošaljete dokument e-mailom
Zakon o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine

XI - POVRAT U PREĐAŠNJE STANJE

Član 70.
Prijedlog za povratj u pređašnje stanje

(1) Okrivljeni kome je izrečena sankcija zbog propuštanja da se pojavi u skladu sa odredbama člana 37. ovog zakona, ili u odnosu na koga je rješenje o prekršaju doneseno u skladu sa članom 55. ovog zakona, ili ako propusti rok za žalbu, može podnijeti molbu za povrat u pređašnje stanje.

(2) Sud će uvažiti prijedlog za povrat u pređašnje stanje ako okrivljeni može dokazati da mu nije uručen prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, i da je propuštanje pojavljivanja ili blagovremenog postupanja nastalo uslijed opravdanih razloga.

(3) Ovlašteni organ u odnosu na kojeg je doneseno rješenje o obustavljanju prekršajnog postupka u skladu sa članom 46. ovog zakona, može podnijeti prijedlog za povrat u pređašnje stanje.

(4) Sud će uvažiti takav prijedlog za povrat u pređašnje stanje ako ovlašteni organ može pokazati da je do propuštanja pojavljivanja došlo uslijed opravdanih razloga.

Član 71.
Rok za podnošenje prijedloga za povrat u pređašnje stanje

Svaki prijedlog za povrat u pređašnje stanje mora biti podnesen sudu u roku od tri mjeseca od dana kada je prekršajni nalog postao konačan ili izvršan, ili od dana donošenja rješenja o prekršaju.

Član 72.
Posljedice podnošenja prijedloga

(1) Ako sud uvaži prijedlog za povrat u pređašnje stanje, onda će odrediti dan i vrijeme za usmeni pretres i o tome obavijestiti okrivljenog i ovlašteni organ.

(2) Ako sud uvaži prijedlog za povrat u pređašnje stanje, prekršajni nalog ili rješenje o prekršaju se stavljaju van snage.

(3) Ako, nakon što je sud uvažio prijedlog za povrat u pređašnje stanje, okrivljeni propusti da se pojavi na dan i u vrijeme određeno za usmeni pretres, sud će odbiti prijedlog za povrat u pređašnje stanje i izdati prekršajni nalog ili rješenje o prekršaju održati na snazi.

(4) Ako se, nakon što je sud uvažio prijedlog za povrat u pređašnje stanje, okrivljeni pojavi na dan i u vrijeme određeno za usmeni pretres, a predstavnik ovlaštenog organa propusti da se pojavi, sud će donijeti rješenje kojim se obustavlja prekršajni postupak ili prekršajni nalog stavlja van snage ako je prekršajni postupak pokrenut putem prekršajnog naloga.

XII - PONAVLJANJE POSTUPKA

Član 73.
Zahtjev za ponavljanje prekršajnog postupka

Kažnjeni koji je rešenjem o prekršaju oglašen odgovornim može sudu podnijeti zahtjev za ponavljanje prekršajnog postupka, i to:

1) ako se dokaže da je odluka zasnovana na lažnoj ispravi ili na lažnom iskazu svjedoka ili vještaka;

2) ako se dokaže da je do odluke došlo uslijed krivičnog djela sudije ili druge službene osobe koja je učestvovala u postupku;

3) kad se utvrdi da je kažnjeni za istu radnju već kažnjen u prekršajnom postupku ili za istu radnju prije donošenja rješenja o prekršaju proglašen krivim u krivičnom postupku ili postupku po privrednom prijestupu dok je po zakonu postojala odgovornost za taj prijestup;

4) kad se iznesu nove činjenice ili podnesu novi dokazi koji bi doveli do drugačije odluke da su bili poznati u ranijem postupku; ili

5) ako Ustavni sud Bosne i Hercegovine ili Evropski sud za ljudska prava utvrdi kršenja Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, kao i ustava i ako je odluka zasnovana na tim kršenjima.

Član 74.
Rok

Zahtjev za ponavljanje prekršajnog postupka mora se podnijeti u roku od šest mjeseci od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju.

Član 75.
Razmatranje zahtjeva

(1) O zahtjevu za ponavljanje prekršajnog postupka rješava sud koji je donio prvostepenu odluku o prekršaju.

(2) U zahtjevu se navodi po kom zakonskom osnovu se traži ponavljanje i kojim dokazima se potkrepljuju činjenice na kojima se zahtjev zasniva. Ako zahtjev ne sadrži ove podatke, odbacuje se rješenjem.

(3) Zahtjev će se odbaciti i ako prvostepeni sud, na osnovu zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i dokaza iz spisa predmeta iz ranijeg postupka, utvrdi da je zahtjev podnijela neovlaštena osoba, ili da je neblagovremeno podnesen ili da nema zakonskih uvjeta za ponavljanje postupka ili da činjenice i dokazi na kojima se zahtjev zasniva očigledno nisu podobni da se na osnovu njih dozvoli ponavljanje prekršajnog postupka.

(4) Sud će usvojiti zahtjev za ponavljanje prekršajnog postupka samo ako novi dokazi navedeni u zahtjevu mogu voditi značajnijoj promjeni odluke suda u korist okrivljenog.

(5) Uvažavajući zahtjev sud može, ili da izmijeni prvobitno rješenje o prekršaju ili da odredi dan i vrijeme za usmeni pretres, u kom slučaju će izvršenje rješenja o prekršaju biti odgođeno do donošenja nove odluke.

(6) Ako je kazna već bila izvršena prema okrivljenom, sud može odrediti povrat naplaćene novčane kazne ili troškova, i/ili ukinuti svaku drugu sankciju.

XIII - EVIDENCIJA I BRISANJE SANKCIJA

Član 76.
Vođenje evidencije

(1) Sud koji donosi rješenje o prekršaju i ovlašteni organ koji izda prekršajni nalog će bez odlaganja u elektronskoj formi unijeti u prekršajnu evidenciju podatke o novčanoj kazni i zaštitnim mjerama koje su izrečene fizičkoj, pravnoj i odgovornoj osobi.

(2) Sud koji primi zahtjev za sudsko odlučivanje, u skladu sa članom 38. ovog zakona, će taj podatak bez odlaganja u elektronskoj formi unijeti u prekršajnu evidenciju i brisati sankcije izrečene odnosnim prekršajnim nalogom.

(3) Novčana kazna se neće brisati iz prekršajne evidencije dok se vodi kao dug u Registru novčanih kazni, u skladu sa članom 79 ovog zakona. Zaštitne mjere se neće brisati iz prekršajne evidencije dok se ne izvrše ili dok ne istekne rok zastare.

(4) Posebnim zakonom mogu se propisati duži rokovi za brisanje sankcija iz prekršajne evidencije.

(5) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja prekršajne evidencije donosi federalni ministar unutrašnjih poslova uz saglasnost federalnog ministra pravde.

Član 77.
Brisanje sankcija

(1) Kažnjivost pravne osobe, fizičke osobe i odgovorne osobe na novčanu kaznu briše se iz evidencije ex lege ako kažnjena pravna osoba, fizička osoba i odgovorna osoba u roku od dvije godine od dana pravosnažnosti odluke kojom je izrečena kazna ne učini novi prekršaj, odnosno ako pravna osoba, fizička osoba i odgovorna osoba ne učini krivično djelo koje sadrži obilježje prekršaja.

(2) Pravnoj osobi, fizičkoj osobi i odgovornoj osobi koja je više puta bila kažnjena za prekršaj brisat će se ranije kazne ako u roku od dvije godine od dana pravosnažnosti odluke kojom je izrečena posljednja kazna ne izvrši novi prekršaj, odnosno ako odgovorna osoba ne izvrši krivično djelo koje sadrži obilježje prekršaja.

Član 78.
Davanje podataka iz evidencije

(1) Podaci iz evidencije za kažnjene osobe mogu se dati samo ako za to postoje opravdani razlozi.

(2) Podaci iz evidencije za kažnjene osobe mogu se dati samo drugom sudu, nadležnom tužilaštvu, organima unutrašnjih poslova i organima inspekcije, u vezi sa krivičnim postupkom ili postupkom za prekršaj koji se vodi protiv osobe koja je ranije bila kažnjavana za prekršaj, organima nadležnim za izvršenje sankcija za prekršaje ili nadležnim organima koji učestvuju u postupku brisanja kazne.

(3) Na obrazložen zahtjev nadležnog organa vlasti ili osobe mogu se dati podaci iz evidencije za kažnjenu osobu ako još traju određene pravne posljedice kazne ili zaštitne mjere ili ako za to postoji opravdan interes zasnovan na zakonu.

(4) Ako je odluka o kazni brisana, podaci o toj odluci nikom se ne daju osim sudu, nadležnom tužilaštvu u vezi sa postupkom za prekršaj koji se vodi protiv osobe čija je odluka brisana.

(5) Niko nema pravo da traži od građana da podnesu dokaze o svojoj osuđivanosti ili neosuđivanosti za prekršaje.

(6) Građanima se na njihov lični zahtjev mogu davati podaci o njihovom kažnjavanju ili nekažnjavanju za prekršaje.


DIO TREĆI
XIV - IZVRŠENJE KAZNI

Član 79.
Unos podataka o kaznama u registar novčanih kazni

(1) Sve novčane kazne i troškovi postupka koji su izrečeni na osnovu konačnog i izvršnog prekršajnog naloga ili pravosnažnog i izvršnog rješenja o prekršaju će se upisati u registar novčanih kazni i biti evidentirani kao dug koji kažnjeni duguje odgovarajućem nivou vlasti kome se ista plaća.

(2) Nakon što prekršajni nalog ili rješenje o prekršaju postanu konačni/pravosnažni i izvršni, ovlašteni organ ili sud, zavisno od slučaja, će u najkraćem roku proslijediti iste policiji radi unosa podataka o novčanoj kazni i troškovima postupka. Policija će izvršiti unos podataka o novčanoj kazni i troškovima postupka u registar novčanih kazni na način i po postupku koji utvrdi Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - Federalno ministarstvo unutarnjih poslova.

(3) Novčane kazne i troškovi postupka se evidentiraju kao dug u registru novčanih kazni dok kažnjeni ne plati puni iznos novčane kazne i troškova postupka. Novčana kazna i troškovi postupka će u svakom slučaju biti brisani iz registra novčanih kazni po proteku pet godina od dana kada su prekršajni nalog ili rješenje o prekršaju postali konačni i izvršni.

Član 80.
Posljedice upisa kazne u registar novčanih kazni

Dok se ne plate sve novčane kazne i troškovi koji su evidentirani u registru novčanih kazni, kažnjenom se neće dozvoliti:

1) registracija ili produženje važnosti registracije motornog vozila;

2) izdavanje ili produženje važnosti vozačke dozvole;

3) učestvovanje na javnom tenderu; ili

4) promjena registracije pravne osobe ili registracije samostalne obrtničke djelatnosti.

Član 81.
Postupak prinudne naplate

(1) Svaki ovlašteni organ je odgovoran za praćenje izvršenja novčanih kazni i drugih mjera izrečenih prekršajnim nalogom ili putem sporazuma o sankciji.

(2) Sudovi će pratiti izvršenje novčanih kazni i drugih mjera izrečenih rješenjem o prekršaju.

(3) Ako se utvrdi da kažnjeni izbjegava da plati novčanu kaznu, ovlašteni organ ili sud mogu zatražiti od Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine da primijeni postupak prinudne naplate koji je određen u poglavlju XI Zakona o Poreskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/02 i 28/04) za bilo koji iznos evidentiran u registru novčanih kazni, na isti način na koji je ovlaštena za naplatu poreskih obaveza. Poreska uprava može sprovesti takav postupak prinudne naplate bez potrebe da kažnjenom uruči nalog za plaćanje.

(4) Ako je novčana kazna izrečena pravnoj osobi ili ako se utvrdi da je to efikasan način osiguranja naplate, sud koji je izrekao novčanu kaznu će provesti direktno prinudnu naplatu blokiranjem računa pravne osobe sukladno odredbama Zakona o izvršnom postupku.

Član 82.
Lišenje slobode zbog neplaćanja

(1) Kažnjeni koji u roku ne plati u potpunosti ili djelimično novčanu kaznu koja mu je određena rješenjem o prekršaju ili prekršajnim nalogom bit će prinuđen na plaćanje određivanjem lišenja slobode, ako sud smatra da je to jedini razuman i efikasan način koji će primorati kažnjenog da plati iznos na koji je obavezan. O lišenju slobode zbog neplaćanja sud odlučuje rješenjem koje se protiv kažnjenog može donijeti samo jedanput za odnosni prekršaj.. Ovo lišenje slobode može biti određeno od strane suda po službenoj dužnosti ili na prijedlog ovlaštenog organa ili Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Sud će obavijestiti podnosioca prijedloga o svojoj odluci i o izvršenju lišenja slobode.

(2) Sud može odrediti lišenje slobode do 15 dana. Vrijeme za koje je kažnjeni lišen slobode neće uticati na plaćanje iznosa koji duguje. Kažnjeni će biti odmah oslobođen nakon plaćanja punog iznosa novčane kazne.

(3) Lišenje slobode po odredbama ovog člana ne može biti određeno kažnjenom koji može dokazati da nije u mogućnosti da plati novčanu kaznu.

(4) Protiv rješenja o lišenju slobode kažnjeni može uložiti žalbu drugostepenom sudu u roku od osam dana od prijema rješenja o lišenju slobode. Prvostepeni sud je dužan da žalbu dostavi dugostepenom sudu u roku od tri dana od dana prijema žalbe. Drugostepeni sud mora donijeti odluku po žalbi u roku od 15 dana od prijema spisa. Žalba odlaže izvršenje.

(5) Prije početka izvršenja rješenja o lišenju slobode, kažnjeni može sudu predložiti da obavlja poslove za opšte dobro ili poslove za dobro lokalne zajednice, kao zamjenu za plaćanje novčane kazne. Sud će voditi listu takvih poslova u saradnji sa nadležnim kompetentnim organima vlasti. Prilikom odlučivanja o prijedlogu, sud će razmotriti sve okolnosti slučaja, kao i finansijske uvjete i mogućnost kažnjenog da plati novčanu kaznu.

(6) Ukoliko sud usvoji prijedlog iz stava 5. ovog člana, izdat će nalog za obustavu izvršenja lišenja slobode za vrijeme dok ne istekne rok za obavljanje takvog posla. Ukoliko kažnjeni obavi previđeni posao, lišenje slobode se neće izvršiti i novčana kazna će se brisati iz registra novčanih kazni, i neće biti naplaćena. Ukoliko kažnjeni uopće ne obavi predviđeni posao, rješenje o lišenju slobode će biti izvršeno, a ako ga obavi samo djelimično, sud će cijeniti da li je svrsishodno izvršiti lišenje slobode i o tome donijeti odgovarajući nalog.

XV - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 83.
Prestanak važenja zakona

(1) Danom početka primjene ovog zakona prestaje da važi Zakon o prekršajima kojima se povređuju federalni propisi (“Službene novine Federacije BiH”, br. 9/96 i 29/00) i drugi zakoni kojim je uređen prekršajni postupak u Federaciji, a koji su se primjenjivali na području Federacije do dana početka primjene ovog zakona.

(2) U slučaju da su drugi zakoni u Federaciji u suprotnosti sa ovim zakonom, primjenjvat će se ovaj zakon.

(3) Danom početka primjene ovog zakona prestaje da važi Zakon o privrednim prijestupima ("Službene novine Federacije BiH", broj 6/95). Privredni prijestupi propisani zakonom smatraju se prekršajima i postupak će se voditi po odredbama ovog zakona.

(4) Federalno vijeće za prekršaje i komisije za prekršaje federalnih organa uprave prestaju sa radom danom početka primjene ovog zakona.

(5) Predmeti komisija za prekršaje federalnih organa uprave u kojima do dana početka primjene ovog zakona nije završen postupak dostavit će se nadležnim općinskim sudovima na rješavanje.

(6) Predmeti Federalnog vijeća za prekršaje u kojima do dana početka primjene ovog zakona nije završen postupak, dostavit će se nadležnim kantonalnim sudovima na rješavanje.

Član 84.
Prijelazne odredbe vezane za postupak

(1) Prekršajni postupak koji ne bude pravosnažno završen pred prekršajnim sudom do početka primjene ovog zakona dovršit će nadležni općinski sudovi, po zakonima koji su se primjenjivali u Federaciji do dana početka primjene ovog zakona.

(2) Danom početka primjene ovog zakona svi novi predmeti koji se odnose na povredu federalnih propisa riješit će se pred nadležnim općinskim sudom.

(3) U postupcima u kojima je do dana početka primjene ovog zakona, izjavljena žalba ili je bio u toku rok za žalbu i u njemu izjavljena žalba, postupak će nastaviti i dovršiti nadležni kantonalni sud po postupku iz ranijeg zakona.

(4) U postupcima u kojima je do dana početka primjene ovog zakona, izjavljen vanredni pravni lijek ili je bio u toku rok za vanredni pravni lijek i u njemu izjavljen vanredni pravni lijek, postupak će nastaviti i dovršiti sud nadležan po ranijem zakonu i po postupku iz ranijeg zakona, osim po zahtjevu za ponavljanje postupka, koji će nastaviti i dovršiti nadležni općinski sud.

Član 85.
Prijelazne odredbe vezane za sankcije

(1) Danom početka primjene ovog zakona kazna zatvora se ne može izricati kao sankcija za prekršaje.

(2) Ako je zakonom propisana kazna zatvora kao alternativa novčanoj kazni, izreći će se novčana kazna.

(3) Odluke o prekršajima koje su postale pravosnažne prije početka primjene ovog zakona izvršit će se po odredbama ovog zakona.

(4) Danom početka primjene ovog zakona sve neplaćene novčane kazne izrečene za izvršene prekršaje, kao i troškovi postupka, koji su izrečeni u prekršajnom postupku, a koji su još predmet izvršenja, evidentirati će se u registru novčanih kazni na način propisan članom 79. ovog zakona.

Član 86.
Stupanje na snagu

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama Federacije BiH«, a počet će se primjenjivati od dana imenovanja sudija u prekršajna odjeljenja općinskih sudova od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.

© 2014 Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Kraljice Jelene 88 71000 Sarajevo Tel.: +387 33 707 500 Fax: +387 33 707 550