Početna | Vijeće
Sarajevo, 19.12.2014.
Kliknite ukoliko želite da uključite/isključite podjelu dokumenta na stranice Kliknite ukoliko želite da odštampate dokument Kliknite ukoliko želite da pošaljete dokument e-mailom
Česta pitanja o VSTVBiH

1. Šta je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine?

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH je nezavisna institucija BiH, osnovana Zakonom o VSTV-u BiH (Zakon) 1.6.2004. godine, čiji je osnovni mandat uspostavljanje i očuvanje nezavisnog, efikasnog i odgovornog pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Zakonom su utvrđene sljedeće nadležnosti Vijeća: imenovanje sudija, tužilaca i stručnih saradnika, disciplinska odgovornost, pravosudna uprava i statistika, budžeti pravosudnih institucija, nadzor nad stručnim usavršavanjem, uvođenje IKT tehnologija, kao i vodeća uloga u provođenju i koordiniranju reformskih aktivnosti u pravosudnom sektoru BiH.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH ujedno je i regulatorno tijelo na nivou Bosne i Hercegovine koje uspostavlja etičke i profesionalne standarde za pravosudnu profesionalnu zajednicu.

U skladu s članom 4. Zakona, Vijeće čine predstavnici profesionalne zajednice iz BiH (sudije, tužioci i advokati) te izvršne i zakonodavne vlasti. Članovi Vijeća biraju se na mandat od četiri godine s mogućnošću reizbora. Član 4. Zakona, također, propisuje da nacionalna i spolna struktura Vijeća odražava strukturu stanovništva prema popisu iz 1991. godine, pa tako u sastavu Vijeća treba da bude: šest Bošnjaka, pet Srba, tri Hrvata i jedan iz reda ostalih.

2. Koja je ključna uloga VSTVBiH u pravosuđu Bosne i Hercegovine?

Vijeće kao nezavisni i samostalni organ  ima zadatak  da osigura nezavisno, nepristrasno i profesionalno pravosuđe kako je propisano u članu 17 zakona o VSTVBiH.

3. Koje su nadležnosti VSTVBiH?

Vijeće ima slijedeće nadležnosti:

 • Imenuje sudije, uključujući predsjednike sudova, sudije porotnike i dodatne sudije u sve sudove na državnom, entitetskom, kantonalnom, okružnom, osnovnom i općinskom nivou u Bosni i Hercegovini, uključujući Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, sa izuzetkom ustavnih sudova  entitetâ Bosne i Hercegovine;
 • Imenuje glavne tužioce, zamjenike glavnog tužioca i tužioce u sva tužilaštva na državnom, entitetskom, kantonalnom i okružnom nivou u Bosni i Hercegovini, uključujući i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine;
 • Daje prijedloge nadležnim organima u vezi sa njihovim predlaganjem i izborom sudija Ustavnog suda Republike Srpske i imenovanjem sudija u Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine. Prilikom izvršavanja svojih nadležnosti iz ovog stava VSTVBiH, prije davanja prijedloga, traži pismeno mišljenje odgovarajućeg ustavnog suda;
 • Prima pritužbe protiv sudija i tužilaca, vodi disciplinske postupke, utvrđuje disciplinsku odgovornost i izriče disciplinske mjere sudijama, sudijama porotnicima, dodatnim sudijama i tužiocima;
 • Odlučuje o žalbama u disciplinskim postupcima; 
 • Odlučuje o privremenom udaljenju od vršenja dužnosti sudija, sudija porotnika, dodatnih sudija i tužilaca;
 • Nadzire stručno usavršavanje sudija i tužilaca i savjetuje entitetske centre za edukaciju sudija i tužilaca i Pravosudnu komisiju Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u vezi sa usvajanjem programa stručnog usavršavanja sudija i tužilaca;
 • Određuje minimalni obim stručnog usavršavanja koji svaki sudija i tužilac mora ostvariti u toku godine;
 • Određuje početnu obuku za osobe koje su izabrane za sudije ili tužioce i nadzire ostvarivanje takve obuke;
 • Odobrava godišnji izvještaj upravnih odbora entitetskih centara za edukaciju sudija i tužilaca i Pravosudne komisije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u dijelu koji se odnosi na početnu obuku i stručno usavršavanje sudija i tužilaca;
 • Odlučuje o pitanjima nespojivosti drugih funkcija koje sudije i tužioci obavljaju sa dužnostima sudija i tužilaca;
 • Odlučuje o privremenom upućivanju sudija i tužilaca u drugi sud ili tužilaštvo;
 • Odlučuje o odsustvima sudija i tužilaca;
 • Učestvuje, prema vlastitoj ocjeni, u procesu izrade godišnjih budžeta za sudove i tužilaštva;
 • Daje prijedloge, prema vlastitoj ocjeni, u vezi sa godišnjim budžetom predloženim od državnih tijela i/ili vlada za sudove i tužilaštva;
 • Daje i iznosi, prema vlastitoj ocjeni, prijedloge za izmjenu budžeta predloženih od državnih organa i/ili vlada i/ili Pravosudne komisije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine nadležnim zakonodavnim organima;
 • Prikuplja i analizira izvještaje, kao i potrebne informacije o budžetu i prihodima za sudove i tužilaštva kako bi se obezbijedili statistički podaci za efikasan rad sudova i tužilaštava;
 • Zalaže se za adekvatno i kontinuirano finansiranje sudova i tužilaštava u Bosni i Hercegovini;
 • Učestvuje u izradi nacrta i odobrava pravilnike o poslovanju za sudove i tužilaštva u Bosni i Hercegovini;
 • Nadgleda i savjetuje sudove i tužilaštva o odgovarajućim i efikasnim tehnikama i postupcima u vezi sa budžetom, upravljanjem i rukovođenjem i inicira edukaciju u tom pogledu;
 • Pokreće, nadgleda i koordinira projekte koji se odnose na poboljšanje pitanja vezanih za  upravljanje sudovima i tužilaštvima, uključujući traženje finansijskih sredstava iz domaćih i međunarodnih izvora;
 • Utvrđuje kriterije za ocjenjivanje rada sudija i tužilaca;
 • Utvrđuje kriterije za rad sudova i tužilaštava i pokreće istrage koje se odnose na postupanje u oblasti uprave ili finansija;
 • Vodi, koordinira i nadgleda korištenje informacione tehnologije u sudovima i tužilaštvima da bi se u tom pogledu postigla i održala uniformnost u sudovima i tužilaštvima u cijeloj zemlji. Sudovi i tužilaštva mogu uvoditi automatizirane sisteme praćenja i registracije predmeta ili slične sisteme uključujući sisteme podrške i pohranjivanja podataka, samo uz prethodno odobrenje VSTV-a;
 • Utvrđuje broj sudija, tužilaca i zamjenikâ glavnog tužioca za sudove i tužilaštva iz njegove nadležnosti, nakon konsultacija sa predsjednikom suda ili glavnim tužiocem, tijelom nadležnim za budžet i nadležnim ministarstvom pravde;
 • Prikuplja informacije i vodi dokumentaciju o profesionalnom statusu sudija i tužilaca, uključujući datum njihovog imenovanja i prestanka funkcije, statističke podatke koji se odnose na njihove radne rezultate, te ostale informacije koje VSTV smatra bitnim za rad predsjednika sudova, glavnih tužilaca i zamjenika glavnih tužilaca, sudija i tužilaca;
 • Daje mišljenje o pritužbama koje podnese sudija ili tužilac koji smatra da su njegova prava utvrđena ovim ili drugim zakonom, ili njegova nezavisnost ugroženi;
 • Daje mišljenje o nacrtima zakona i propisa, te o važnim pitanjima koja mogu uticati na pravosuđe, pokreće postupak usvajanja zakona i drugih propisa i daje smjernice sudovima i tužilaštvima iz nadležnosti VSTV;
 • Objavljuje kodekse sudijske i tužilačke etike.

4. Kada je uspostavljen VSTVBiH?

Danom objave (Utorak, 01. juna/lipnja 2004. godine) Zakona o VSTV BiH u Službenom Glasniku Bosne i Hercegovine br. 25/04.

5. Kako je uspostavljen VSTVBiH?

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na sjednici Predstavničkog doma, održanoj 11. maja/svibnja 2004. godine i sjednici Doma naroda, održanoj 21. maja/svibnja 2004. godine, usvojila je Zakon o VSTV BiH, na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine.

6. Kako se finansira VSTVBiH?

Vijeće se finansira iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih donacija.

8. Kako je definirana struktura VSTVBiH?

Vijeće ima predsjednika, dva (2) potpredsjednika i trinaest (13) članova.

9. Ko je predsjednik VSTVBiH?

08. jula 2014. godine za predsjednika VSTVBiH izabran je Milan Tegeltija, predsjednik Osnovnog suda u Banjoj Luci.

10. Ko su potpredsjednici VSTVBiH?

Potpredsjednici VSTVBiH su Jadranka Lokmić Misirača i Ružica Jukić.

11. Kako se biraju predsjednik i potpredsjednici VSTVBiH?

Predsjednik i dva potpredsjednika VSTV biraju se prostom većinom glasova članova koji su prisutni i glasaju.

12. Koliko traje mandat predsjednika VSTVBiH?

Mandat predsjednika VSTV-a traje četiri (4) godine ili do isteka ili prestanka njegovog mandata iz drugih razloga u skladu sa odredbom člana 6. Zakona o VSTVBiH, zavisno od toga koji od ova dva datuma ranije nastupi.

13. Da li predsjednik i potpredsjednici mogu biti iste narodnosti?

NE. Kako bi se postigla ravnopravna zastupljenost naroda, predsjednik i potpredsjednici ne mogu biti pripadnici istog konstitutivnog naroda. Najviše jedan od njih može biti iz reda Ostalih.

14. Ko su članovi VSTV-a?

Vijeće se sastoji od 15 članova koji se biraju u skladu sa članom 4. Zakona o VSTVBiH.

15. Kako se biraju novi članovi Vijeća?

Vijeće obavještava organ koji je, prema članu 4. zakona o VSTV, nadležan za izbor ili imenovanje člana u vijeće, najmanje tri (3) mjeseca prije isteka mandata pojedinog člana i traži od toga organa da izabere ili imenuje novog člana u Vijeće.
Sastav Vijeća, u pravilu, odražava sastav naroda Bosne i Hercegovine i spolnu zastupljenost u Bosni i Hercegovini. Pravilnik Vijeća regulira postupke koji su neophodni da bi se osiguralo poštovanje važećih odredbi Ustava i zakona Bosne i Hercegovine koji reguliraju ovo pitanje.

16. Kakva je organizacija Vijeća?

 • jedan (1) član koji je sudija Suda Bosne i Hercegovine, kojeg biraju sudije tog suda;
 • jedan (1) član koji je tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine, kojeg biraju tužioci tog tužilaštva;
 • jedan (1) član koji je sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, kojeg biraju sudije tog suda;
 • jedan (1) član koji je tužilac Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, kojeg biraju tužioci tog tužilaštva;
 • jedan (1) član koji je sudija Vrhovnog suda Republike Srpske, kojeg biraju sudije tog suda;
 • jedan (1) član koji je tužilac Republičkog tužilaštva Republike Srpske, kojeg biraju tužioci tog tužilaštva;
 • jedan (1) član koji je sudija kantonalnog ili općinskog suda iz Federacije Bosne i Hercegovine, kojeg biraju sudije kantonalnih i općinskih sudova iz Federacije Bosne i Hercegovine pismenim glasanjem koje organizira predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine;
 • jedan (1) član koji je tužilac kantonalnog tužilaštva iz Federacije Bosne i Hercegovine,  kojeg biraju kantonalni tužioci iz Federacije Bosne i Hercegovine pismenim glasanjem koje organizira glavni tužilac Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine;
 • jedan (1) član koji je sudija okružnog ili osnovnog suda iz Republike Srpske, kojeg biraju sudije okružnih i osnovnih sudova Republike Srpske pismenim glasanjem koje organizira predsjednik Vrhovnog suda Republike Srpske;
 • jedan (1) član koji je tužilac okružnog tužilaštva iz Republike Srpske, kojeg biraju okružni tužioci Republike Srpske pismenim glasanjem koje organizira glavni tužilac Republičkog tužilaštva Republike Srpske;
 • jedan (1) član koji je sudija ili tužilac kojeg bira Pravosudna komisija Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;
 • jedan (1) član koji je advokat kojeg bira Advokatska komora Federacije Bosne i Hercegovine;
 • jedan (1) član koji je advokat kojeg bira Advokatska komora Republike Srpske;
 • jedan (1) član, kojeg bira Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Herecgovine, a koji ne obavlja pravosudnu funkciju  i nije iz reda poslanika Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
 • jedan (1) član, kojeg bira Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog  ministra pravde Bosne i Hercegovine, a koji ne obavlja pravosudnu funkciju i nije član Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

17. Koliko traje jedan mandat članovima Vijeća?

Članovi Vijeća imaju mandat od četiri (4) godine.

18. Da li nakon isteka jednog mandata član Vijeća može opet biti izabran?

DA. Članovi Vijeća mogu imati najviše dva (2) uzastopna mandata od četiri godine.

19. U kojem slučaju može biti prekinut mandat članu VSTV-a BiH?

Prestanak mandata člana Vijeća može nastupiti iz više okolnosti i regulisan je članom 6. zakona o VSTV.

20. Na kojem principu odlučuje VSTV BiH?

Vijeće postupa i odlučuje kao jedinstveni organ. Vijeće može, kako bi svoje zadatake i obaveze utvrđene ovim zakonom ispunjavalo na efikasan način, osnivati komisije u sastavu od najmanje tri (3) člana, većinom sudija i tužilaca, koji su ovlašteni da donose odluke i izvršavaju zadatke u skladu s Poslovnikom o radu Vijeća.

21. Da li to znači da odluke o imenovanju sudaca i tužilaca mogu obavljati komisije?

NE. Odluke o imenovanju sudija i tužilaca ne mogu se povjeriti komisijama.

22. Kako glasi tekst zakletve?

"Svečano izjavljujem da ću obavljati svoju dužnost u skladu sa Ustavom i zakonom, da ću donositi odluke po svom najboljem znanju, savjesno, odgovorno i nepristrasno u cilju provođenja vladavine zakona, i da ću štititi slobode i prava pojedinaca zagarantovana Ustavom Bosne i Hercegovine."

23. Gdje se nalazi VSTV BiH?

Kompleks pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine
Kraljice Jelene 88
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
tel.
+387 33 707 500
fax. +387 33 707 550
E-mail vstvbih@pravosudje.ba

© 2014 Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Kraljice Jelene 88 71000 Sarajevo Tel.: +387 33 707 500 Fax: +387 33 707 550